С посещението на този сайт вие приемате използването на cookie. Повече за нашата политика cookie.

TU 14-1-223-72

МИНИСТЕРСТВО НА ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ НА СССР


УДК 609.14.083.4−422−122−4
Група В32

Съгласен:

Депутат Началник на Началника
Технически офис

(Строганов Г. Б.)
No 084/108 от 14.02.1972г

ODR 3159−72 / 3

Аз одобрявам:
Депутат Началник на Началника

От Техническия офис на MCHM
(Шертел Н.И.)
13 / 03−1972

Високотемпературни легирани пръти за остриета,
разтопена във вакуумни пещи

Технически условия
TU 14−1-223−72
(Вместо ChMTU / TsNIICHM 1317−65)

Съгласен:

Депутат Ръководител на ВИАМ

(Скляров Н.М.)

Ръководител на лабораторията VIAM
(Glezer M.D.)
02.21.72 g.

Поръчка 494
100 копия

Проектирана от:
Глава лаборатория
стандартизация TSNIICHM

(Колясникова Р.И.)

Комитет по стандартите
мерки и измервателни уреди
в Министерския съвет на СССР
Регистриран на «16» .06.1972
по счетоводната книга за номер 89624

1972 година

Лист 1
TU 14−1-223−72

Тези спецификации се отнасят за горещовалцувани пръти, изработени от топлоустойчиви сплави, стопени във вакуумни електрически пещи. Сплавите на марките EI598, EI437B, EI867, EI929, EP220, EP539, EP57, EP109 и EP238 се топят във вакуумни дъгови електрически пещи, сплав EI617 във вакуумни индукционни електрически пещи, сплав EI826 — както във вакуумна дъга, така и в индукционни пещи според заповедта.

1. СОРТЕ

1.1. Сплавите се доставят:

а) под формата на струговани пръти с диаметър от 20 до 40 mm. Размерите са посочени в поръчката;

б) под формата на горещовалцувани пръти с размери и допустими отклонения съгласно таблица 1.

маса 1

клас стомана Допустими отклонения в mm в диаметър:
20−32 мм 33−44 мм

KhN70VMTYu (EI617)

KhN70VMTYUB (EI598)
KhN77TYUR (EI437B)

KhN70VMFTU (EI826)

+1,0

-0,5

+1,5

-1,0

KhN62VMTYu (E867)

KhN55VMTFKYUR (EI929)

± 1,0 ± 1,5

KhN51VMTYUKFR (EP220)

KhN50VMTKFYU (EP57)

KhN58VMKYUR (EP238)

ХН60МЮВТ (ЭП539)

-

+1,5

-2,0

KhN56VMKYU (EP109)

+1,0

-2,0

+1,5

-2,5


Забележка: EP109 сплав се доставя с диаметър 32 mm и повече.

Лист 2
TU 14−1-223−72

1.2. Овалността на горещовалцуваните пръти не трябва да надвишава толеранса на диаметъра. Кривината на решетките не трябва да надвишава 6 mm на 1 ходов метър. м.

1.3. Дължината на прътите трябва да е кратна на размера на обработвания детайл на детайла (множеството се договаря в реда), но не по-малко от 500 mm.

2. ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

2.1. Химичният състав на сплавите трябва да отговаря на изискванията на табл. 2.

2.2. Пръчките се доставят термично необработени.

2.3. Механичните свойства, определени върху термично обработени контролни проби, трябва да отговарят на изискванията на табл. 3.

2.4. Заключение за дълготрайната якост на партида пръти се дава след времето за изпитване, посочено за всеки клас сплав. Заводът доставчик продължава да тества една от пробите до унищожаване: за вакуумен дъгов метал от всеки пети нагряване, за индукционен метал от всеки 10-и нагряване.

2.5. Твърдостта на метала, определена върху контролни проби, термично обработена съгласно режимите, посочени в табл. 3, трябва да отговаря на изискванията на табл. 4.

Таблица 4

Клас сплав Твърдост по Бринел (диаметър на вдлъбнатината), mm
EI671 3.3−3.7
EI598 3.3−3.7
EI437B 3,40−3,8
EI826 3.3−3.7
EI929 3.3−3.6
EI867 3.25−3.6
EP57 3.25−3.6
EP109 3.2−3.5
ЕР238 3.25−3.5
EP220 3.3−3.6
EP539 3.3−3.6

Лист 3
TU 14−1-223−72

2.6. На повърхността на решетките не трябва да има плен, пукнатини, недостатъци, залези, черупки и включвания на шлака.

Качеството на повърхността на токаните пръти трябва да отговаря на договорените стандарти.

По повърхността на горещо валцуваните пръти местните дефекти трябва да бъдат отстранени чрез внимателно изстъргване. Дълбочината на почистване на дефекти не трябва да извежда пръчките над минусовото отклонение. Без отстраняване се допускат отделни малки рискове, вдлъбнатини и вълни в рамките на половината от допустимия отклонение, считано от номинала.

2.7. Макроструктурата на стоманата не трябва да има следи от свиваема кухина, мехурчета, пукнатини, фистули, шлакови включвания и кухини, видими без използването на увеличителни устройства.

Макроструктурата на пръчките от всички сплави, предвидена в тези спецификации и тествана на термично обработени макро шаблони, трябва да отговаря на изискванията на приложената скала за макроструктура.

Счита се за неприемливо: за вакуум-дъгови метални снимки 15, 16, 17, 18, 21а, 21б, 22, 24, 25, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34; за вакуумна индукция — снимки 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

2.8. Фрактурите на термично обработени проби трябва да отговарят на изискванията на скалата на фрактурите:

по вида на счупванията — вакуумно-дъгов метал — 1−2 точки, вакуумно-индукционен метал — 1−3 точки и
по пакет — 1 точка.

Забележка.
1. Дефектите, подлежащи на почистване в съответствие с точка 20, не се вземат предвид.

2. Потребителят получава право да отхвърля, за сметка на доставчика, детайли, които имат разслояване и

Лист 4
TU 14−1-223−72

други прекъсвания, установени чрез ултразвуково тестване, които не се вписват в нормите по скалата на макроструктурата и скалата на фрактурите. В този случай, потребителското предприятие, по искане на доставчика, е длъжно да отреже детайлите, избрани от завода доставчик, в количество най-малко 5 броя от подадената партида, за да потвърди наличието на дефекти, открити от ултразвуковата проверка чрез контрол на макроструктурата.

2.9. Независимо от резултатите от проверката на решетките, потребителското предприятие получава правото да отхвърля готови части за сметка на доставчика, ако върху тях се открият дефекти от металургичен произход след ецване — пукнатини, включвания на шлака, линии на косата и прекъсвания, видими с просто око.

3. ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМАНЕ И МЕТОДИ НА ИЗПИТВАНЕ

3.1. Пръчките се представят за приемане на партиди от еднаква топлина и диаметър със същия размер. Теглото на партидата трябва да бъде най-малко 150 kg. Доставката на партиди с по-малко тегло се извършва със съгласието на потребителя.

Забележка. Вакуумно-дъговото топене се завършва от не повече от 10 блока, стопени във форма със същото напречно сечение, с идентичен електрически режим от електродите на същото първоначално топене.

3.2. Ако е необходимо, се извършва контролен химичен анализ на всяка лента от представените в партидата.

3.3. Размерите и състоянието на повърхността на всички пръти се наблюдават индивидуално.

3.4. Контролът на механичните свойства се извършва в завършен клас върху 2 проби за всеки тип изпитване, взети от различни

Лист 5
TU 14−1-223−72

партидни пръти. Контролните проби се изрязват по влакното от центъра (по оста) на пръти с диаметър до 32 mm включително и от средата на радиуса на пръчки с диаметър повече от 32 mm.

3.5. Контролът на макроструктурата и счупването се извършва върху две проби, термично обработени съгласно режима, предвиден в табл. 3.

Пробите се изрязват от две пръти от всяка партида стопилка за всеки тип изпитвания, а пробите за контрол на счупването се вземат в напречната посока на влакното (надлъжна фрактура), а за контрол на макроструктурата — в надлъжната посока на влакното.

3.6. Дългосрочните изпитвания за якост при високи температури се извършват в съответствие с ГОСТ 10145–62 върху проби с диаметър 5 мм, краткосрочни изпитвания — в съответствие с ГОСТ 9651–61 .

3.7. Ако резултатите от дадено изпитване са незадоволителни, се извършва повторно изпитване за този тип контрол върху двоен брой проби, взети от същите пръчки. В случай на незадоволителни резултати от многократно изпитване на поне една проба, партидата за топене се отхвърля.

Заводът доставчик получава право да представи стопилката отново след 100% контрол на прътите според показателя, за който са получени незадоволителни резултати.

Забележка. Повторни и арбитражни тестове за определяне на дълготрайна якост се извършват на 2 проби съгласно режимите, предвидени в таблица. 3.

4. МАРКИРОВКА, ОПАКОВКА И ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1. Всички пръти трябва да бъдат щамповани с името на доставчика, клас на сплав, топлинен номер. Допуска се маркирането на пръти с диаметър по-малък от 30 mm с конвенционалното топлинно число с декодиране в сертификата.

Лист 6
TU 14−1-223−72

Металът на вакуумно-дъговото претопяване трябва да бъде маркиран допълнително с буквите «VD», вакуум-индукция — «VI».

4.2. Сертификатът, установяващ съответствието на тази партида с изискванията на тези технически спецификации, се подписва от отдела за контрол на качеството на доставчика и представител на техническото приемане на MAP.

Забележка. Сертификатът включва и данните от първичните тестове, ако партидата е призната за подходяща от резултатите от вторичния тест.

РЕГИСТРИРАНИ:
19 април 1972 г.

ZAV. ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ МФМ СССР

/ КАТО. KAPLAN /

Лист 7
TU 14−1-223−72
таблица 2

Клас сплав Химичен състав,%
Въглерод Силиций Манган Хром Никел Титан Алуминий Волфрам Молибден Ванадий Кобалт Желязо Сяра Фосфор Бор Церий Други елементи
няма повече няма повече
KhN70VMTYu
/ ЭИ617 /
0,04−0,10 0,60 0,50 13,0−16,0 Основна 1.80−2.30 1.70−2.30 5,0−7,0 2,0−4,0 0,10−0,50 - 5.0 0,010 0,015 0,02 0,02  
KhN70MVTYUB
/ ЭИ598 /
0,04−0,10 0,60 0,50 16,0−19,0 « 1,90−2,80 1.00−1.70 2,0−3,50 4.0−6.0 - - 5.0 0,010 0,015 0,01 0,02 Ниобий 0,50 * 1,30
KhN77TYUR
/ EI437B /
0,04−0,08 0,60 0,40 19,0−22,0 « 2,40−2,80 0,60−1,00 - - - - 1.0 0,007 0,015 0,01 0,02 Олово n.b. 0,001

KhN70VMFTU

/ ЭИ826 /

0,04−0,10 0,60 0,50 13,0−16,0 « 1,70−2,20 2,40−2,90 5,0−7,0 2,5−4,0 0,20−1,00 - 5.0 0,009 0,015 0,02 0,02  
KhN55VMTFKYU
/ ЭИ929 /
0,04−0,10 0,50 0,50 9,0−12,0 « 1,4−2,0 3.6−4.5 4,5−6,5 4.0−6.0 0,20−0,80 12,0−16,0 5.0 0,010 0,015 0,02 -  
KhN62VMU
/ ЭИ867 /
n.b. 0.10 0,60 0,30 8,5−10,5 « - 4.2−4.9 4.3−6.0 9,0−11,5 - 4.0−6.0 4.0 0,010 0,015 0,02 0,02  
ХН50ВМТКФЮ
/ EP57 /
0,10−0,14 0,50 0,50 9,0−12,0 « 2.0−2.8 3.7−4.7 5,0−7,0 4.0−6.0 0,20−0,80 14,0−16,0 5.0 0,010 0,015 0,02 -  
KhN56VMKYU
/ EP109 /
n.b. 0.10 0,60 0,30 8,5−10,5 « - 5.4−6.2 6,0−7,5 6,5−8,0 - 11,0−13,0 1.5 0,010 0,015 0,02 0,02  

KhN58VMUFR

/ EP238 /

n.b. 0,08 0,40 0,30 7,5−9,0 « - 6.1−6.7 6,0−8,0 3.0−5.5 - 13,5−16,0 1.0 0,010 0,015 0,02 0,02  
KhN51VMTYUKFR
/ EP220 /
n.b. 0,08 0,50 0,50 9,0−12,0 « 2.2−2.9 3.9−4.8 5,0−7,0 5,0−8,0 0,2−0,8 14,0−16,0 3.0 0,009 0,015 0,02 -  

KhN60KYuVT

/ EP539 /

0,04−0,09 0,50 0,50 17,0−19,0 « 2,0−3,0 3.0−4.0 2,5−4,0 5,0−7,0 - - 4.0 0,010 0,015 0,02 0,02  

Забележка.
1. Във всички сплави се допуска наличие на антимон, калай, бисмут, арсен не повече от 1 точка от скалата за спектрален анализ.
2. Борът и церийът съгласно инструкциите се въвеждат в метала чрез изчисление и не се определят чрез химичен анализ. В сплавите от класове EI929 и EP57 чрез изчисление е разрешено въвеждането на церий до 0,02%.
3. За всички класове сплави съдържанието на остатъчна мед е не повече от 0,07%.
4. По искане на потребителя, посочено в поръчката, сплавта от клас EI929 се доставя със съдържание на въглерод в диапазона 0,08−0,12%, като в този случай сплавта е маркирана с код EI929A.

Лист 8
TU 14−1-223−72

Таблица 3

Клас сплав Термична обработка на контролни проби Тестове за кратък взрив при висока температура Дълготрайна издръжливост
Тестова температура Издръжливост на опън Относително Тестова температура Постоянно приложено напрежение Време за изпитване на час, не по-малко
    Удължение Свиване
° С kgf / mm 2 % ° С kgf / mm 2  
  σ в δ 5 ψ
1 2 3 4 пет 6 7 осем девет
KhN70VMTYu (EI617) Нагряване до температура 1190 ± 10 °, задържане в продължение на 2 часа, охлаждане на въздух, нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 16 часа. при температура 800 + 10 °, въздушно охлаждане 800 70 7 десет 850 20. 60
KhN70MVTYUB (EI598) Нагряване до температура 1200 ± 10 °, задържане в продължение на 5 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1070 ± 10 °, задържане в продължение на 8 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 16 часа. при температура 800 ± 10 °, въздушно охлаждане 800 70 десет четиринадесет 800 28 50
KhN77TYUR Нагряване до температура 1080 ± 10 °, задържане в продължение на 8 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 16 часа. при температура 700 ± 10 °, въздушно охлаждане 700 75 петнадесет 20. 700 46 40

Лист 9
TU 14−1-223−72
(продължение на таблица 3)

1 2 3 4 пет 6 7 осем девет
KhN70VMFTU-VD (EI826-VD) Нагряване до температура от 1210 ± 10 °, задържане в продължение на 2 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 16 часа. при температура 800 ± 10 °, въздушно охлаждане 850 60 осем 12 850 27 50
KhN70VMFTU-VI (EI826-VI) Също 850 65 12 18. 850 27 75
KhN55VMTFKYU (EI929) Нагряване до температура от 1220 ± 10 °, задържане в продължение на 2 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 8 часа. при температура 850 ± 10 °, въздушно охлаждане 900 58 осем 12 900 25 40
KhN62VMKYU (EI867) Нагряване до температура 1220 ± 10 °, задържане 4−6 часа, охлаждане на въздух и стареене 8 часа. при температура 950 ± 15 °, въздушно охлаждане 900 58 осем 12 900 22. 50
KhN60VMTKFYu (EP57) Нагряване до температура 1220 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 2 часа. при температура 950 ± 10 °, въздушно охлаждане 900 60 девет 12 900 26 50

Лист 10
TU 14−1-223−72
(продължение на таблица 3)

1 2 3 4 пет 6 7 осем девет
KhN56VMKYU (EP109) Нагряване до температура от 122 ± 10 °, задържане за 4−6 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 8 часа. при температура 950 ± 25 °, въздушно охлаждане 900 65 4 осем 900 27 50
KhN51VMTYUKFR (EP220) Нагряване до температура 1220 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 2 часа. при температура 950 ± 10 °, въздушно охлаждане 950 50 6 девет

940

Вариант I

900
Вариант II

22.

Вариант I

28

Вариант II

40

Вариант I

50

Вариант II

ХН60МЮВТ (ЭП539) Нагряване до температура от 1220 ± 10 °, задържане в продължение на 2 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до температура 1050 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 16 часа. при температура 800 ± 10 °, въздушно охлаждане 850 65 7 десет 900 20. 50
KhN58VMKYUR (EP238) Нагряване до температура от 122 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 8 часа. при температура 950 ± 25 °, въздушно охлаждане 950 50 4 осем 940 22. 50

Забележка:
1. По време на многократни тестове е позволено да се извършва многократно стареене или да се увеличи времето на стареене (по време на топлинна обработка на нови контролни проби) с не повече от два пъти.

Лист 11
TU 14−1-223−72
(продължение на таблица 3)

2. Термичната обработка на сплавта EI929 е разрешена да се извършва съгласно следния режим: нагряване до 1200 ± 10 °, задържане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух. Нагряване до 1050 ± 10 °. излагане в продължение на 4 часа, охлаждане на въздух и стареене в продължение на 2 часа при 950 ± 10 °, охлаждане на въздух.
3. Допуска се преминаване на пръти с Ø32 mm и по-малко от сплав EI929 с дългосрочно изпитване на якост при 900 ° — 22 kgf / mm 2 — 50 часа.
4. Вариантът за тестване на дълготрайната якост на сплав EP220 е посочен в поръчката. При липса на такава клауза тестовете се извършват съгласно вариант II. Ако се получат незадоволителни резултати от тестове съгласно вариант II, се извършват повторни и арбитражни тестове съгласно вариант I.

МИНИСТЕРСТВО НА ЧЕРНАТА МЕТАЛУРГИЯ НА СССР
ЦЕНТРАЛЕН ПОРЪЧКА НА ТРУДА ЧЕРВЕН БАНЕР
НАУЧЕН ИЗСЛЕДВАТЕЛСКИ ИНСТИТУТ ПО ЧЕРЕН МЕТАЛУРГИЯ
ТЯХ. И.П. БАРДИН

№ TO-TU 14−1-223−72
В 3

28 март 1975 г.

GL. ИНЖЕНЕР НА ЕЛЕКТРОСТАЙЛНОСТ
Т. ЖУЧИН В. Н.

НА ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА ЗАВОД ЗЛАТОУСТОВСКИ

TOV. Н. Н. Учаев

НА ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА ЧЕЛЯБИНСКИЯ МЕТАЛЕН ЗАВОД

TOV. О. А. ЛАБУНОВИЧ

КЪМ ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА ЗАВОДА «ДНЕПРОСПЕЦСТАЛ"
TOV. Н. В. СТЕЦЕНКО

НА ГЛАВНИЯ ИНЖЕНЕР НА СИБЕЛЕКТРОСТАЛ МЕТРОЛ завод

TOV. В. В. ПОНОМАРЕНКО

ГЛАВА НА ЛАБОРАТОРИЯ 26 VIAM

TOV. Беренсън В. Ф..

ЗАМЕНЕТЕ. НАЧАЛНИК НА ОТДЕЛА НА КАРТА СССР
TOV. Г. Б. СТРОГАНОВ

ЗАМЕНЕТЕ. НАЧАЛНИК НА ОСНОВНИЯ ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ НА МФМ СССР
TOV. Н. И. ШЕФТЕЛ

ЗАМЕНЕТЕ. ГЛАВА НА СЪЮЗА

TOV. Б. П. Зуев

НА ЧЛЕН НА ДЪРЖАВНИЯ КОМИТЕТ ПО ЦЕНАТА НА МС на СССР

TOV. А. И. ИЛИИН

ГЛАВА НА VIFS

NIEChM

ПИСМО ЗА ИЗМЕНЕНИЕ
до TU 14−1-223−72 «Пръчки за остриета от топлоустойчиви сплави,
разтопена във вакуумни пещи «

 • В точки 1.1 (Таблица 1), 2.1 (Таблица 2) и 2.3 (Таблица 3) заменете марката KhN70VMFTU (EI826) с KhN70VMTYUF (EI826); KhN62MKYu (EI867) на KhN62MVKYu (EI867); KhN55VMTFKYUR (EI929) на KhN55VMTKYu (EI929).
 • В точка 3.6 препратката към GOST 9651−81 се заменя с GOST 9651−73 .

Причина: Влизане в сила от 01.01.75 ГОСТ 9651–73, ГОСТ 5637–72 и решението на Министерството на авиационната индустрия и Министерството на Чермет на 01.21.

Глава технически отдел / А. С. Каплан /

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

ГЛАВЕН ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

Строганов Г. Б.
23 юни 1975 г.

УДК 609.14.083.4−422−122−4
Група В32

ОДОБРЕНО:
ЗАМЕНЕТЕ. ГЛАВЕН ГЛАВЕН

ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ MFM
ШЕРТЕЛ Н.И.
8 юли 1975 г.

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, СТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМ
ФУРНИ

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
TU 14−1-223−72

ПРОМЯНА # 2

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
1975 г. за No 65185

Дата на въвеждане: 18.09.75

В раздел 1. Асортимент, бележката към таблица 1 се посочва в следното издание:
«Забележка: EP109 сплав се доставя с диаметър 24 mm и повече.»

Съгласен:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Скляров Н.М.

Глава лаборатория номер 8 ЦНИИЧМ

Колясникова Р.И.

1975 65185

Проектирана от:
И за. главен инженер
завод «Електростал"
Косиев Л. К..

РЕГИСТРИРАН: 18.08.75
Глава технически отдел / А. С. Каплан /

СПОРАЗУМЕНИ:

ГЛАВЕН ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР
ТЕХНИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ

/ Г. Б. СТРОГАНОВ /
«10» .12.1975

ОДОБРЕНО:
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР GLAVSPETSSTAL MFM

/ В. С. КУЛТИГИН /
«18» .12.1975

ПЛОЧКИ З. А. Остриета от топлоустойчиви сплави
Във вакуумни пещи

Технически условия
TU 14−1-223−72

Промяна № 3

Дата на въвеждане: 02.01.76

 • Таблица 4 точки 2.5. за сплав EP539 задайте твърдостта по Бринел (диам. отп.) 3,20−3,60 мм вместо 3,30−3,60 мм.
 • Таблица 2, точка 2.1. да добавите бележка 5 в следното издание:
  «За сплав EP539 се допуска отклонение на въглерода минус 0,02%.»

Съгласен:

Главен инженер на завода
«Електростал"
/ Жучин В. Н. /
12.12.75 g.

Глава лаборатория ЦНИИЧМ

/ Колясникова Р. И. /

Проектирана от:
Депутат Ръководител на ВИАМ
/ Скляров Н. М. /
Ръководител на лаборатория

/ Беренсън В. Ф. /

РЕГИСТРИРАН: 02.12.75
Глава от техническия отдел на ЦНИИЧМ А.С. Каплан

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
13176 под No 74577

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

Главен инженер шеф
техническо управление

Строганов Г. Б.
«20». 06.1976

UDC

Група В32

ОДОБРЕНО:
Главен инженер на VPO
«Союзспецстал"
Култигин В. С..
«___" _____ 1976 г.

Топлоустойчиви пръти за остриета
сплави, разтопени във вакуумни пещи

Технически условия
вт 14−1-223−72

Промяна № 4

Период на въвеждане: 06.08.76.

 • В таблица 3, в частта от клас ХН70МВТЮБ-ВД (ЭИ 598-ВД), направете следната промяна:
  при температура на изпитване 800 ° C, вземете време за изпитване в часове най-малко 55 вместо 50.
 • Раздел 3.6. Заменете референтния GOST 9651−61 с GOST 9651−73 .
 • Раздел 4 се допълва с точка 4.3.
  «4.3. Когато се присвоява знак за качество на даден продукт, знакът за качество се обозначава в съответствие с ГОСТ 1 .9−67. «

Изчисляване на цените в съответствие с приложението към ТУ 14−1-223−72 с изменение № 4.

Съгласен:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Скляров Н.М.

Ръководител на лабораторията VIAM
Беренсън В. Ф..

Глава лаборатория номер 8 ЦНИИЧМ

Колясникова Р.И.

Проектирана от:
Главен инженер на завода
«Електростал"
Жучин В. Н..

РЕГИСТРИРАН ЦНИИЧМ: 06.07.76
Глава отдел по стандартизация
черна металургия Л. В. Меандров .

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
07.76 под No 84289

23.7.76. 84289

Приложение към TU 14−1-223−72
с рев. № 4

ИЗЧИСЛЕНИЕ НА ЦЕНИ

Цените на едро за висококачествена стомана клас EI598-VD се изчисляват, като се използва нормативно-параметричният метод в съответствие с точка 13 от «Общите инструкции» към ценовата листа 01−02, част 1.

K стомана съгласно TU 14−1-223−72 с рев. № 4 има следните допълнителни изисквания:

 • Времето за изпитване на механичните свойства при температура от 800 ° C се взема в n.m. часа. 55 вместо 50.
 • При присвояване на знак за качество на продуктите, металът се маркира допълнително с държавен знак за качество в съответствие с ГОСТ 1 .9−67.

Цени на едро за профил стомана клас EI598-VD съгласно TU 14−1-223−72 с рев. No 4 да се поддържат на ниво списъчни цени съгласно ТУ 14−1-223−72, ценоразпис 01−02, част 1, стр. 102−103.

клас стомана Технически условия Цена на едро в рубли за тон. размери стомана размер, в мм
20−21 22−24 25−30 31−40 41−50
KhN70MVTYUB-VD (EI598-VD) TU 14−1-223−72 с рев. № 4 9870 9850 9820 9810 9800


Забележка:

1) Цените са на база стомана с нормална дължина.
2) Горната стомана е предмет на «Общите инструкции» от ценоразпис 01−02.

Изчисляване на цените на едро
СЪСТАВЕН ОТ:
Завод «Електростал"
Главен инженер
В.Т. Панкратов
31 май 1976 г.

Изчисляване на цените на едро
СПОРАЗУМЕНИ:
ВИАМ

Депутат На началника

Н. М. Скляров

«___" ____ 1976 г.

Договорени цени на едро:

И за. глава отдел за разходи, рентабилност 05.06.76
и ценообразуване на IECHM И. Мартинов.

cd
28 май 1976 г.

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

Главен инженер шеф
техническо управление

Строганов Г. Б.
«16» .08.1976

UDC

Група В32

ОДОБРЕНО:
Главен инженер на VPO
«Союзспецстал"
Култигин В. С..
«12» .08.1976

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, СТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМ
ФУРНИ

Технически условия
вт 14−1-223−72

Промяна № 5

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
06.10.76 за No 89549

Дата на въвеждане: 08.10.76

 • Срокът на валидност на TU се удължава до 01.01.
 • Клауза 3.6. Заменете GOST 9651−61 с GOST 9651−73 .

СПОРАЗУМЕНИ:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Скляров Н.М.

Ръководител на лабораторията VIAM
Беренсън В. Ф..

Глава лаборатория по стандартизация
ЦНИИЧМ

Колясникова Р.И.

РАЗВИТО:
Главен инженер
завод «Електростал"
Жучин В. Н..

Регистриран от ЦНИИЧМ: 08.08.76

Глава отдел по стандартизация
черна металургия Л. В. Меандров .

6.10.76 89549

1976 година

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

Началник на Началника
техническо ръководство на Министерството на авиационната индустрия на СССР

А.Г. Братухин

«__" ____ 1981г

UDC

Група В32

ОДОБРЕНО:
Главен инженер на VPO
«Союзспецстал» МЧМ СССР
СРЕЩУ. Култигин
«29» .12.1981

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, СТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМ
ФУРНИ

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
вт 14−1-223−72

Промяна № 7

Дата на въвеждане: 28.03.82

1. Клауза 2.7. Вторият параграф се приема в ново издание:
«Макроструктурата на пръти от всички сплави се проверява на термично обработени макро шаблони съгласно GOS 22838−77 и трябва да отговаря на изискванията на табл. пет.

Таблица 5

Име на скалата Мащаб № Резултат, не по-лошо
Обща лентова хетерогенност 3 12
Разнообразна макроструктура 4 Остават 1, 2, 3
Пъстра макроструктура с обща лентова хетерогенност пет 12
Размер на зърното в макроструктурата 6 1, 2, 3

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
82.04.02 г. No 89624/07

2

2. Клауза 2.7 се допълва с бележки 1 и 2.

Забележка 1. За пръти за гореща работа под налягане, макроструктурата на неравномерните зърна (скала 4) не трябва да бъде по-лоша: 1 (и двете), 2 (вляво) и 3 (вляво) точки.

Забележка 2. До 01.01.83 г., когато се получат незадоволителни резултати или в спорни случаи, оценката на макроструктурата се извършва съгласно скалите на макроструктурата, приложени към ТУ 14−1-223−72.

Счита се за неприемливо: за вакуум-дъгови метални снимки 15, 16, 17, 18, 21а, 21б, 22, 24, 25, 28а, 28б, 29, 30, 31, 32, 33, 34; за вакуумна индукция — снимки 15, 16, 17, 18, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 33, 34.

3. Клауза 2.8 се приема, изменена и допълнена с бележка № 3:

«Счупванията на термично обработени проби не трябва да надвишават съгласно ГОСТ 22838–74:

от общата лентова хетерогенност — по дяволите. 3 «а"
не се допуска разслояване.

«Забележка 3. До 01.07.93 г. при получаване на незадоволителни резултати или при спорни случаи оценката на почивките се извършва съгласно скалите, приложени към ТУ 14−1-223−72».
По отношение на вида на счупванията те не трябва да надвишават: за вакуумно-дъгов метал 1−2 точки, за метал с вакуумна индукция 1−3 точки и за разслояване (за метал с високо налягане и VI) — 1 точка.

4. Клауза 3.5. Първият параграф трябва да бъде приет с измененията: «Контролът на макроструктурата и счупването се извършва съгласно GOS T22838−77 върху две проби, термично обработени съгласно режима, предвиден в табл. 3.

5. Срокът на TU беше удължен до 01.01.87.

Съгласен:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Н.М. Скляров

«30» .12.1981

Ръководител на лабораторията VIAM
V.F. Беренсън

«29» .12.1981

Проектирана от:
Глава лаборатория по стандартизация
специалист. стомана TSNIICHM
В.Т. Абабков
«24» .12.1981
Началник на техническия отдел
МЧМ СССР
М.П. Колясников
«26» .12.1981

Регистриран от ЦНИИЧМ: 31.12.81

Глава отдел по стандартизация
черна металургия V.T. Абабков
«____" _______ 1981 г.

OKP

ОДОБРЕНО ОТ
производител
«11» .09.1981


СПОРАЗУМЕНИ:

с базовата организация
относно стандартизацията
«18». 03.1982
с клиента
«08» .09. 1981 година
Вдясно: ______

UDC

Група В32

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, СТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМ
ФУРНИ

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
вт 14−1-223−72

(Изменение № 8)

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
82.05.11 г. No 89624/08

Дата на въвеждане: 17.04.82

1. В таблица 1, по отношение на асортимента от сплав KhN62MVYu (EI867), добавете горещовалцувани пръти с диаметър 13−16 mm с максимални отклонения в диаметъра:

 • Ø13 mm ± 0.75−1.0 mm;
 • Ø14 mm ± 1,0 mm.

2. За да добавите бележка към Клауза 3.5:
«Пръчки с диаметър по-малък от Ø20 mm върху счупването на термично обработени проби не се контролира.»

3. Изчисляване на цените съгласно приложението към ТУ 14−1-22−72 с изменение No 8.

Регистриран: 17.03.82

Приложение към TU 14−1-223−72
с промяна No 8
в цени от 01.01.82г

ЦЕНИ НА ЕДРО
за висококачествена стомана клас ХН65МВКЮ (ЭИ867) -ВД

клас стомана Технически условия Цена на едро в рубли за тон стоманена секция, размер в мм
13 четиринадесет петнадесет шестнадесет
KhN62MKVYU (EI867) -VD Преп. до TU 14−1-223−72 18000 17970 17910 17880

Горещовалцуваните пръти подлежат на «Общи надбавки и отстъпки"
ценоразпис No 01−08, изд. 1980 година

Глава отдел за разходи,
рентабилност и ценообразуване на IECHM
L.N. Шевелв
12 февруари 1982 г.

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

Началник на Началника
техническо ръководство на Министерството на авиационната индустрия на СССР

А.Г. Братухин

«07» .07.1983

UDC

Група В32

ОДОБРЕНО:
Главен инженер на VPO
«Союзспецстал» МЧМ СССР
Н.И. Дроздов
«01» .08.1983

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, ТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМНИ ПЕЧИ

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
вт 14−1-223−72

Промяна № 9

Дата на въвеждане: 10.12.83

Удължете срока на валидност на забележка 2 до точка 2.7 от Техническите условия до 01.01.85 .

Съгласен:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Е. Б. Качанов

«30» .12.1981

Ръководител на лаборатория
стомани и сплави ЦНИИЧМ
В.Т. Абабков

«29» .12.1981

Проектирана от:
Завод «Електростал"
Главен инженер

К. Я. Федоткин
22.06.83 g.

Регистриран от ЦНИИЧМ: 15.11.83.

Глава отдел по стандартизация
черна металургия V.T. Абабков

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
84.01.25 за No 89624/09

Министерство на черната металургия на СССР


СПОРАЗУМЕНИ:

Началник на Началника
техническо управление
КАРТА СССР

А.Г. Братухин

«30» .11.1984

UDC

Група В32

ОДОБРЕНО:
Главен инженер на VPO
«Союзспецстал"
МЧМ СССР
Н.И. Дроздов
«30» .12.1984

ПЛОЧКИ ЗА ЛОПАТИ ОТ УСТОЙЧИВОСТ
СПЛАВИ, ТОПЕНИ ВЪВ ВАКУУМНИ ПЕЧИ

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ
вт 14−1-223−72

Промяна № 10

Дата на въвеждане: 12.02.85

1. Да допълни увода с параграф, изменен:

«Показателите за техническото ниво, установени от тези технически спецификации, отговарят на изискванията от най-високата категория на качеството."

2. Клауза 1.1. Буква «а» се преформулира:

а) под формата на точени пръти с диаметър от 20 до 40 mm, като се вземе предвид специализацията на валцовите машини. Размерите са посочени в поръчката.

Максималните отклонения в диаметъра на струганите пръти не трябва да надвишават ± 0,4 mm.

ДЪРЖАВА
КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИ
Съвет на Министерството на СССР
Регистриран и вписан в регистъра
държавна регистрация
84.11.26 за No 89624/10

2
Промяна № 10
до TU 14−1-223−72

Таблица 1 трябва да бъде допълнена с нови размери за горещовалцувани пръти от следните сплави:

Клас сплав Гранични отклонения в диаметър, mm
Ø45 Ø55
KhN70VMTYUF-VD (EI826-VD)    
KhN70VMTYUF-VI (EI826-VI) ± 1,5  
ХН60МЮВТ (ЭП539)

+1,5

-2,5

 
ХН70МВТЮЬ (ЭИ598)   ± 1,5
ХН62МВКЮ (ЭИ867)  

+1,5

-2,5

ХН55ВМТКЮ (ЭИ929)    


Задайте максимални отклонения в диаметъра за горещовалцувани пръти Ø33−44 mm от сплав KhN61VMTYUKFR (EP220) на + 1.0−4.0 mm.

3. Клауза 1.3 се посочва в текста:

«Дължината на прътите трябва да бъде най-малко 500 mm или кратна на дължината на едно парче (множеството е посочено в поръчката).

4. Клауза 2.3 таблица 3. В колоните напишете:

  Издръжливост на опън Постоянно приложено напрежение
  σ в
n / mm 2
kgf / mm 2)
n / mm 2
kgf / mm 2)
KhN70VMTYu (EI617) 690 (70) 200 (20)

3
Промяна № 10
до TU 14−1-223−72

KhN70VMTYu (EI617) 690 (70) 200 (20)
KhN70VMTYUB (EI 598) 690 (70) 270 (28)
KhN77TYUR (EI437B) 740 (75) 450 (46)
KhN70VMTYUF-VD (EI826-VD) 590 (60) 260 (27)
KhN70VMTYUF-VI (EI826-VD) 640 (65) 260 (27)
ХН55ВМТКЮ (ЭИ929) 570 (58) 250 (25)
ХН62МВКЮ (ЭИ867) 570 (58) 220 (22)
KhN50VMTKFYu (EI57) 590 (60) 250 (26)
KhN56VMKYU (EP109) 640 (65) 260 (27)
KhN51VMTYUKFR (EP220) 490 (50) 220 (22)
ХН60МЮВТ (ЭП539) 640 (65) 200 (20)
KhN8VMKYUR (EP238) 490 (50) 220 (22)

5. Удължете срока на валидност на забележка 2 до точка 2.7 и забележка 3 до точка 2.8 до 01.01.87.

6. Клауза 4.1 се преформулира:

«Всички пръти трябва да бъдат подпечатани с топлинния номер, марката и търговската марка на завода»:
— всяка лента с диаметър 30 mm или повече;
— с диаметър по-малък от 30 mm — 10% от прътите на периодичното топене, но не по-малко от 10 бара.

Маркирането се нанася на разстояние не повече от 50 mm от края на пръта, с диаметър до 30 mm, пръти с диаметър 30 mm и повече са маркирани в края.

Разрешава се маркирането на решетките с конвенционалното топлинно число с декодирането му в документа за качество.

4
Промяна № 10
до TU 14−1-223−72

Металът на вакуумно-дъговото претопяване трябва да бъде маркиран с буквите «VD», вакуум-индукция «VI».

7. Въведете раздел 5.

«пет. ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ
5.1. Транспортиране и съхранение съгласно GOST 7566−81 .
Забележка: Цената на едро се определя според приложението. «

СПОРАЗУМЕНИ:

Депутат Ръководител на ВИАМ

Н.М. Скляров

Ръководител на лабораторията VIAM

V.F. Беренсън

«30» .12.1981

Глава лаборатории за специални
стомани и сплави ЦНИИЧМ
В.Т. Абабков

РАЗВИТО:
Завод «Електростал"
Главен инженер

К. Я. Федоткин

Регистриран от ЦНИИЧМ: 11/12/84

Глава отдел по стандартизация
черна металургия V.T. Абабков

пет
приложение
до ТУ 14−1-223−72 с рев. десет

ЦЕНИ НА ЕДРО
за висококачествени стоманени класове съгласно TU 14−1-223−72 с рев.

Клас сплав Код на марката Цена на едро в рубли за тон. бар стомана в мм
13 четиринадесет петнадесет шестнадесет 20−21 22−24 25−30 31−40 41−50 52−70
1 2 3 4 пет 6 7 осем девет десет единадесет 12
KhN70VMTYUF-VI (EI826-VI) 8855 18000 17970 17910 17880 10290 10230 10130 10 050 9960 9950
KhN70VMTYUF-VD (EI826-VI) 8855 11950 11880 11760 11670 11560 11550
KhN60MYuVT-VD (EI539-VD) 8834 9300 9240 9150 9070 8970 8960
KhN70MVTYUB-VD (EI598-VD) 8854 10860 10780 10690 10600 10500 10490
KhN62MVKYU-VD (EI867-VD) 8841 17770 17670 17500 17360 17210 17200
KhN55VMTKYU-VD (EI929-VD) 8824 19830 19710 19530 19380 19200 19190
KhN51VMTYUKFR-VD (EI220-VD) 882023 20260 20140 19950 19800 19620
Клас сплав Код на марката NCHP тн. бар стомана в мм
13 четиринадесет петнадесет шестнадесет 20−21 22−24 25−30 31−40 41−50 52−70
1 2 3 4 пет 6 7 осем девет десет единадесет 12
KhN70VMTYUF-VI (EI826-VI) 8855 997 978 950 930 906 895
KhN70VMTYUF-VD (EI826-VI) 8855 979 956 924 901 874 862
KhN60MYuVT-VD (EI539-VD) 8834 982 958 924 896 866 854
KhN70MVTYUB-VD (EI598-VD) 8854 988 964 933 908 880 868

6
приложение
до ТУ 14−1-223−72 с рев. десет

KhN62MVKYU-VD (EI867-VD) 8841 1390 1350 1360 1340 1300 1270 1230 1190 1150 1140
KhN56VMTKYU-VD (EI929-VD) 8824 1310 1280 1230 1200 1160 1140
KhN55VMTKYU-VD (EI929-VD) 8823 1310 1270 1230 1200 1160 1140


Бележки:

 • При доставка на секционна стомана Ø20−40 мм в завъртяно състояние (по желание на клиента), ще бъде начислена допълнителна такса от 18%. Pr-nt No 01−08, стр. 184 и pr-nt NCHP No 01−08−1980 / 8, стр. 212.
 • Цените на едро и LSP се определят за стомана с неизмерена дължина. При доставка на секционна стомана с многократна дължина (по желание на клиента), ще бъде начислена допълнителна 4% надбавка. Pr-nt No 01−08, стр. 183 и pr-nt NCHP No 01−08−1980 / 8, стр. 210.

Договорени цени на едро
Глава лаборатория на тока
Ценообразуване по IECHM

А. И. Илин